Terug Gemeenteraad

ma 18/10/2021 - 20:00 Raadszaal

Openbare zitting

Beleidsmateries

ICT

  • De raad verleent zijn goedkeuring over  de intrekking van de beheersoverdracht voor de Fluvius Center activiteit en bijgevolg aan de herroeping van de aansluiting uiterlijk met ingang van 1 juni 2022 van de gemeente Diepenbeek bij de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg voor de activiteit Fluvius Center en dit overeenkomstig de vastgestelde modaliteiten.

    De opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg wordt verzocht deze beslissing ter aanvaarding voor te leggen aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.              

    Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met  de uitvoering van voormelde beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg.

Intergemeentelijke samenwerking

Leefmilieu

Lokale economie

Openbare werken

Patrimonium

Reglementen - Verordeningen - Overeenkomsten

  • De gemeenteraad keurt het aangepaste protocolakkoord goed tussen de gemeente Diepenbeek (en de andere gemeenten van de politiezone) en de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Limburg, met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties GAS 2 en GAS 3.

    In het aangepaste protocolakkoord werd opgenomen dat inbreuken op artikel 23bis van de algemene politieverordening Limburg regio hoofdstad bestraft kunnen worden met een gemeentelijke administratieve sanctie. Artikel 23bis slaat op 'beledigingen aan dragers van het openbaar gezag of van de openbare macht of aan personen die met een openbare hoedanigheid zijn bekleed'.

Ruimtelijke ordening

Punten ingediend door raadsleden

Varia


Publicaties

Besluitenlijst